Pierwsze stowarzyszenie

Krótko o naszym stowarzyszeniu...

      Nasze Stowarzyszenie zostało powołane w dniu 14 kwietniu 2005 r., a następnie 12 lipca 2005 r., zostaliśmy zarejestrowani w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000237849 jako - Stowarzyszenie Turystyczne "Ziemi Wschowskiej", którego do dnia 30 kwietnia 2009 r., tymczasowa siedziba mieściła się we Wschowie przy ulicy Orzechowej 59. Kolejna siedziba naszej mieściła się na "Zamku Królewskim" (restauracja i noclegi), plac Zamkowy 7, 67-400 Wschowa. Obecnie od dnia 1 października 2016 roku, mamy swoją siedzibę w budynku po dawnym Gimnazjum nr 1, przy ul. Mikołaja Kopernika 7 we Wschowie (pokój nr 22 na poddaszu).
Stowarzyszenie nasze w swoim statucie przyjęło następujące cele działania:
· wspieranie rozwoju turystyki na terenie powiatu wschowskiego
· kreowanie i upowszechnianie wizerunku gmin powiatu wschowskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,
· poprawa infrastruktury turystycznej w gminach powiatu wschowskiego
· prowadzenie ośrodka informacji turystycznej oraz włączenie go w regionalne i krajowe zarządzanie systemem "it",
· inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
· organizowanie i koordynowanie zadań w zakresie realizacji wspólnych imprez turystycznych i rekreacyjnych,
· popularyzacja aktywnego uprawiania turystyki kwalifikowanej i ekoturystyki
· współtworzenie produktów turystycznych w gminach powiatu wschowskiego,
· koordynowanie współpracy podmiotów turystyki z władzami gminnymi, powiatowymi, regionalnymi i krajowymi.
· prowadzenie edukacji proekologicznej i badań w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego
· współpraca z organizacjami turystycznymi i gestorami turystki oraz samorządami gmin i powiatów graniczących z naszym powiatem.

-------.:::: Statut Stowarzyszenia (tekst jednolity) ::::.------
  do ściagniecia [format PDF - 2.18 KB]

W sobotę 27 września 2014 r., odbyło się Walne Zebranie Członków Naszego Stowarzyszenia.
W zebraniu uczestniczyło 21 osób. Podczas zebrania m.in. uchwalono wysokość wpisowego i składki członkowskiej, przedstawione zostało sprawozdanie z działalności organizacji w 2013 roku oraz odbyły się wybory do Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie Turystyczne "Ziemi Wschowskiej" liczy 42 członków zwyczajnych, w tym 39 osób dorosłych oraz 3 osoby dzieci i młodociani.

Obecny skład osobowy Zarządu Stowarzyszenia:
- Krzysztof Lutowski - Prezes Stowarzyszenia
- Maciej Baliński - I Wiceprezes Stowarzyszenia
- Monika Rybarczyk - II Wiceprezes Stowarzyszenia
- Andrzej Szczudło - Sekretarz Stowarzyszenia
- Danuta Teodorowska - Członek Zarządu Stowarzyszenia
- Sabina Staszak-Olszewska - Skarbnik, Pełnomocnik Zarządu ds. finansów Stowarzyszenia

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:
- Mieczysław Tycner - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Halina Niwczyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- Halina Bączkowska - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

-------.:::: Informator o stowarzyszeniu ::::.------
  do ściagniecia [format PDF - 2.18 KB]

(2kB)

Copyright © 2019 Krzysztof Lutowski


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (9 wejścia) tutaj!